Dotacje UE


BAUSAN ALUMINIUM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek pod nazwą WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ POPRZEZ URUCHOMIENIE MONTOWNI INNOWACYJNEGO PRODUKTU SKY-DOOR WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWO-TESTOWĄ I MAGAZYNEM

Celem projektu jest wdrożenie na rynek nowego produktu SKY-DOOR będącego wynikiem własnych prac B+R, co przyczyni się do osiągnięcia pozycji jedynego producenta wyrobów SKY-DOOR w Polsce i drugiego producenta tego typu produktu w Europie.
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa od podstaw na własnej działce budynku montowni innowacyjnego produktu SKY-DOOR wraz z częścią szkoleniowo-testową i magazynem w miejscowości Grębocin oraz zakup niezbędnego wyposażenia, jakim jest:

  • 4 stoły montażowe,
  • regały wspornikowe,
  • stanowisko badawcze,
  • 2 suwnice,
  • centrum obróbcze,
  • piła dwugłowicowa.
Wartość ogółem projektu: 6 229 335.00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 064 500.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 785 475.00 PLN
BAUSAN ALUMINIUM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców pn. Dywersyfikacja działalności Bausan Aluminium Sp. z o.o. poprzez opracowanie design i wdrożenie nowej linii drzwi zewnętrznych.

Celem realizacji projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego oraz zakup środków trwałych, które przyczynią się do wdrożenia nowej linii produktów w postaci drzwi zewnętrznych. Stworzenie nowego produktu wpłynie na dywersyfikację działalności Bausan Aluminium Sp. z o.o., co w konsekwencji doprowadzi do wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, a tym samym wzrostu przychodów ze sprzedaży.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów poprzez wdrożenie autorskich wzorów i współpracę z projektantami.

Wartość ogółem projektu: 1 455 090.00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 103 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 697 550.00 PLN
 
Bausan Aluminium Sp. z o.o. zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Komfortowe zautomatyzowane wyjście na dachy płaskie z funkcją doświetlenia pomieszczenia” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem realizacji inwestycji były prace B+R, których efektem było stworzenie innowacyjnego produktu - KOMFORTOWE ZAUTOMATYZOWANE WYJŚCIE NA DACHY PŁASKIE Z FUNKCJĄ DOŚWIETLENIA POMIESZCZENIA, mającego wpływ na wzmocnienie konkurencyjności firmy, jego potencjału technologii produkcji, a tym samym regionu oraz wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 1 188 622,20 zł
Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem: 1 006 191,87 zł
Wartość dofinansowania: 757 670,89 zł

Okres realizacji przedsięwzięcia:

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 15-01-2018 r.
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 28-02-2019 r.

 

Kontakt
Telefon:+48 56 655 07 65
Fax:+48 56 655 07 66
E-mail: biuro@bausan.pl
BAUSAN ALUMINIUM SP Z O.O.
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
Polska
| Zobacz na mapie |


NIP 956-218-65-00
REGON 34023365