Dotacje UE

W dniu 28.11.2022 r. firmy Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.  wraz z Bausan Aluminium Sp. z o.o. podpisały umowę na realizację projektu „Development of state of the art artificial intelligence algorithm for picking the commodities in warehouses” [Akronim: AI-WMS].
Liderem projektu jest Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. www.meritus.pl
Głównym celem tego projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie najlepszego w swojej klasie algorytmu sztucznej inteligencji do kompletacji towarów w magazynach.
Czas realizacji projektu: 6 miesięcy
Kwota dofinansowania: 60 000 €

Ten projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej – INNOSUP w ramach umowy grantowej nr 101005711.
Zawarte informacje odzwierciedlają jedynie pogląd autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

  Bausan Aluminium członek Polskiego Klastra Budowlanego bierze udział w "Misji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich" w ramach projektu:
„SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”
 

SHOW YOURSELF – III edycja

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje. WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN
dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!
BAUSAN ALUMINIUM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek pod nazwą WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ POPRZEZ URUCHOMIENIE MONTOWNI INNOWACYJNEGO PRODUKTU SKY-DOOR WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWO-TESTOWĄ I MAGAZYNEM

Celem projektu jest wdrożenie na rynek nowego produktu SKY-DOOR będącego wynikiem własnych prac B+R, co przyczyni się do osiągnięcia pozycji jedynego producenta wyrobów SKY-DOOR w Polsce i drugiego producenta tego typu produktu w Europie.
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa od podstaw na własnej działce budynku montowni innowacyjnego produktu SKY-DOOR wraz z częścią szkoleniowo-testową i magazynem w miejscowości Grębocin oraz zakup niezbędnego wyposażenia, jakim jest:

  • 4 stoły montażowe,
  • regały wspornikowe,
  • stanowisko badawcze,
  • 2 suwnice,
  • centrum obróbcze,
  • piła dwugłowicowa.
Wartość ogółem projektu: 6 229 335.00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 064 500.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 785 475.00 PLN
BAUSAN ALUMINIUM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców pn. Dywersyfikacja działalności Bausan Aluminium Sp. z o.o. poprzez opracowanie design i wdrożenie nowej linii drzwi zewnętrznych.

Celem realizacji projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego oraz zakup środków trwałych, które przyczynią się do wdrożenia nowej linii produktów w postaci drzwi zewnętrznych. Stworzenie nowego produktu wpłynie na dywersyfikację działalności Bausan Aluminium Sp. z o.o., co w konsekwencji doprowadzi do wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, a tym samym wzrostu przychodów ze sprzedaży.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów poprzez wdrożenie autorskich wzorów i współpracę z projektantami.

Wartość ogółem projektu: 1 455 090.00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 103 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 697 550.00 PLN
 
Bausan Aluminium Sp. z o.o. zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Komfortowe zautomatyzowane wyjście na dachy płaskie z funkcją doświetlenia pomieszczenia” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem realizacji inwestycji były prace B+R, których efektem było stworzenie innowacyjnego produktu - KOMFORTOWE ZAUTOMATYZOWANE WYJŚCIE NA DACHY PŁASKIE Z FUNKCJĄ DOŚWIETLENIA POMIESZCZENIA, mającego wpływ na wzmocnienie konkurencyjności firmy, jego potencjału technologii produkcji, a tym samym regionu oraz wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 1 188 622,20 zł
Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem: 1 006 191,87 zł
Wartość dofinansowania: 757 670,89 zł

Okres realizacji przedsięwzięcia:

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 15-01-2018 r.
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 28-02-2019 r.

- SKY-DOOR - Krajowa Ocena Techniczna
- SKY-DOOR - Folder

 

Kontakt
Telefon:+48 56 655 07 65
Fax:+48 56 655 07 66
E-mail: biuro@bausan.pl
BAUSAN ALUMINIUM SP Z O.O
 
Siedziba główna
Ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
 
Zakład Produkcyjny SKY-DOOR
Ul. Okrężna 16B
87-162 Grębocin
| Zobacz na mapie |


NIP 956-218-65-00
REGON 34023365